2022-ยุโรป ระส่ำ! ด้วยวิกฤติจากสงครามยูเครน : [คุยผ่าโลก World talk]

ยุโรป ระส่ำ! ด้วยวิกฤติจากสงครามยูเครน : [คุยผ่าโลก World talk]ยุโรป ระส่ำ! ด้วยวิกฤติจากสงครามยูเครน : [คุยผ่าโลก World talk] : โสภณ องค์การณ์ / นงวดี ถนิมมาลย์ แอป Sondhi App มีให้โหลดแล้วทั้ง iOS …
#ยโรป #ระสำ #ดวยวกฤตจากสงครามยเครน #คยผาโลก #World #speak
[vid_tags]
ยุโรป ระส่ำ! ด้วยวิกฤติจากสงครามยูเครน : [คุยผ่าโลก World talk]
translategoogle.internet
ยุโรป

pentagonfit

Leave a Reply

Your email address will not be published.