2022-අද රටේ තත්ත්වය විනාඩි 2කින් පොලිස් නිවේදනයකින් – Hiru Information

අද රටේ තත්ත්වය විනාඩි 2කින් පොලිස් නිවේදනයකින් – Hiru InformationHirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #truthatallcosts අද රටේ තත්ත්වය විනාඩි …
#අද #රට #තතතවය #වනඩ #2කන #පලස #නවදනයකන #Hiru #Information
[vid_tags]
අද රටේ තත්ත්වය විනාඩි 2කින් පොලිස් නිවේදනයකින් – Hiru Information
translategoogle.web
අද

film sub eng

Leave a Reply

Your email address will not be published.